prekryti
  1. Domů
  2. Knihovna
  3. Standardy ke stažení

Pokud nevidíte Standardy po stažení na své obrazovce, podívejte se, prosím, do stažených souborů ve vašem počítači.

STANDARDY

Dokument Vegetační souvrství zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU představoval v roce 2016 první ucelený standardizující dokument pro zelené střechy v České republice. Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu Nová zelená úsporám (i jako opora programů na komunální úrovni), bylo nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technickými normami v ČR. Revize dokumentu byla součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, podpořeného MŽP. Na revizi dokumentu se podílela dvacítka odborníku jak z praxe, tak i z akademické sféry.

Standardy ke stažení  (standardy je možné si stáhnout zdarma po vyplnění krátkého dotazníku)

Standardy ustalují terminologii zelených střech, stručně popisují jejich funkce a působení na budovu i na okolí, dělí zelené střechy podle několika kritérií a uvádějí požadavky na střešní konstrukce u různých druhů střech. Dále definují požadavky na jednotlivé vrstvy ve vegetačním souvrství zelených střech: kořenovzdorná, ochranná, drenážní, hydroakumulační, filtrační a vegetační vrstva. Vegetaci je věnována samostatná kapitola obsahující doporučení ohledně druhů, stanovištních podmínek nebo způsobu založení vegetace. Závěrečná část standardů pojednává o dokončovací údržbě, podmínkách převzetí, následné údržbě a záručních podmínkách. Standardy ucelenou formou odpovídají na otázku, co lze označit jako funkční zelenou střechu, a dávají tak odborný základ pro systémovou podporu zelených střech. 

České standardy byly při svém vývoji i aktualizaci inspirovány podobnými dokumenty z jiných evropských zemí. Nejznámějším z nich je mezinárodní odbornou veřejností uznávaná německá směrnice FLL, ve Švýcarsku představuje právní rámec pro zelené střechy norma SIA 312, v Rakousku je to zejména norma Ö-NORM B 2501, ve Velké Británii pak GRO Code. Všechny zmíněné dokumenty sloužily při tvorbě českých standardů jako kvalitativní benchmark, což českým firmám dodržujícím místní standardy dává konkurenceschopnost i v zahraničí. 

 
 

Standardy jsme v roce 2016 vydali jako součást projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Jejich aktualizovaná verze vyšla v roce 2019 jako součást projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel rovněž finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.