prekryti
  1. Domů
  2. Knihovna
  3. Publikace ke stažení

Metodika Ozelenění fasád ke stažení (metodiku je možné si stáhnout zdarma po vyplnění krátkého dotazníku)

Účelem této metodiky je stanovit zásady a požadavky pro správnou volbu, navrhování, realizaci a údržbu zelených fasád, tedy fasád z menší či větší míry pokrytých vegetací. Metodika popisuje různé možnosti aplikace vegetace na fasády a zdi a je doporučením pro majitele nemovitostí, projektanty, investory a všechny, kdo uvažují o realizaci zelené fasády. Jejím úkolem není doporučit nějaký konkrétní systém, ale vzhledem k velké šíři vyvíjených technologií se metodika soustřeďuje na poskytnutí základních informací o jednotlivých technologiích a formách řešení a popisuje jejich výhody a nevýhody pro konkrétní situace. 

 

Metodika byla vydána jako součást projektu Zelené fasády jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného hlavním městem Prahou.

legislativa | města | firmy | trendy


Zpráva o trhu zelených střechy je výsledkem průzkumu, na kterém pracovala Sekce Zelené střechy od jara 2020 do léta 2021. Průzkum má dvě části. První část je zaměřena na veřejnou správu, mapuje povědomí o zelených střechách a aktivity na jejich podporu. Druhá část průzkumu je zaměřena na firmy a dotazuje se na ekonomické ukazatele, tržní očekávání i konkrétní data o výrobě a prodeji materiálů.  V předkládané zprávě jsou oba tyto průzkumy vyhodnoceny a společně tvoří dosud nejpodrobnější analýzu odvětví zelených střech v České republice. Ke zprávě o trhu jsme vydali tiskovou zprávu, kterou si můžete stáhnout zde.

Stahujte publikaci

 

Smart & Green: Návštěva visegrádských měst

Jedním z cílů projektu, který byl podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizovali jsme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a Spoločností pre záhradné a krajinnú tvorbu, bylo vydání publikace věnované moderním a zelených technologiím využitelných ve městech. Její českou verzi si můžete stáhnou na tomto odkaze. Více o projektu se dozvíte zde.

Tato brožura představuje kompendium případových studií a zkušeností sdílených a viděných odborníky účastnících se projektu. Prezentuje příkladná opatření v oblasti vodohospodářství, energetického managementu, inteligentní mobility a zelené infrastruktury, která mohou Budapešť, Litoměřice, Nitra a Wrocław nabídnout.

SMART & GREEN
Svaz zakládání a údržby zeleně připravil ve spolupráci s organizací CEEweb for Biodiverzity a dalšími partnery ze zemí Visegrádské čtyřky krátkou publikaci na téma Smart a zelených inovací ve městech. Publikace prezentuje vybrané příklady z českých měst a dalších měst V4 a je k dispozici ve zkrácené verzi v češtině a v plné verzi včetně všech případových studií v angličtině. 
Doufáme, že pro Vás bude tato publikace přínosná a přejeme hezké čtení.
 
Česká zkrácená verze [PDF, 2.49 MB]
Anglická verze [PDF, 3.96 MB] v plném znění


 

ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.  Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech.

Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání zelených střech podporovat, a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiky.

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Stahujte publikaci

 

ZELENÉ STŘECHY NADĚJE PRO BUDOUCNOST II. (ROK VYDÁNÍ 2016)

Brožura má 42 stran a byla vydána za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci stejnojmenného grantu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Stahujte publikaci

 

 

METODIKA

Hodnocení střešních substrátů a jejich zařazení do systému typových substrátů definovaných ve vyhlášce 131/2014 Sb.   Vydal Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.