prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Projekty
  4. 2019

Název projektu:    Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel
Téma:                    Adaptační a mitigační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni
Poskytovatel:        Ministerstvo životního prostředí
Doba realizace:    Od 1. ledna do 31. prosince 2019

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců státní správy a samosprávy, odborných kruhů i  veřejnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování, provádění a a péče o ně. Předkládaný projekt má přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní. Zároveň má přispět k tomu, aby nově zvolená zastupitelstva měla možnost získat informace o důvodech a možnostech podpory výstavby zelených střech.

HLAVNÍ CÍLE

DÍLČÍ CÍLE


1) Aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vydaného odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016. Tato aktivita navazuje na projekty z roku 2016 i 2017. Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu NZÚ (a v budoucnu snad i jako opora programů na komunální úrovni), je nutné jej po třech letech od vydání je nutné zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technickými normami v ČR. 

2) Uspořádání šestého ročníku soutěže „Zelená střecha roku“, což navazuje na aktivity projektů z let 2014–2018. Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. 

3) Rozšíření webové stránky www.zelenastrecharoku.cz o možnost hlasování veřejnosti. 
Tato webová stránky vznikla v roce 2018 a představují se na ní soutěžící díla od uzávěrky přihlášek až do vyhlášení dalšího ročníku. Novinkou ročníku 2019 bude možnost hlasování veřejnosti na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz., ze kterého vzejde Cena veřejnosti.  

4) Uspořádání celostátní konference s mezinárodními přednášejícími na téma „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“. Konference vyvrcholí vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019.

5) Uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech určených především pro představitele státní správy a samosprávy. 
Kromě aktualizovaného dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu budeme účastníky seminářů informovat o důvodech, možnostech a způsobech systémové podpory zelených střech. 

6) Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky. Zelené střechy jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím a pouze aktivní kontakty se zahraničím umožňují držet krok s celosvětovými trendy.

7) Administrace webové stránky www.zelenestrechy.info 
 
8) Aktivní využívání platformy „Zelená střecha“ na sociálních sítích.


 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.