prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Projekty
  4. 2016

ZELENÉ STŘECHY NADĚJE PRO BUDOUCNOST II.

Způsob řešení projektu  ZELENÉ STŘECHY NADĚJE PRO BUDOUCNOST II., který podpořilo Ministerstvo životního prostředí, odpovídal jeho struktuře a dílčím cílům projektu. Projekt nebyl jednou homogenní činností, ale skládal se z pěti klíčových aktivit. Ke každé klíčové aktivitě bylo potřeba přistupovat jako k „projektu“ v projektu.

 

Nejdůležitější klíčovou aktivitou bylo dokončení a vydání publikace „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. Pracovní skupina složená z patnácti odborníku dokončila dokument v červnu 2016. Poté prošel dokument odbornou a jazykovou korekturou. V srpnu byl dokument předán ke grafickému zpracování a začátkem září k tisku. Vytištěný dokument byl představen 23. září 2016 u příležitosti konference Zelené střechy – naděje pro budoucnost. Standardy stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Tyto standardy by měly sloužit jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech. Standardy si mohou zájemci po vyplnění krátkého dotazníku stáhnout na www.zelenestrechy.info.

Druhou aktivitou bylo uspořádání dvou vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, na kterých jsme seznamovali účastníky s dokumentem „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. První seminář se uskutečnil v Brně 24. února 2016, druhý seminář, respektive odborná konference v Praze 23. září 2016.

Třetí aktivitou bylo uspořádání třetího ročníku soutěže Zelená střecha roku. Připravili jsme pravidla pro soutěž a přihlášky, soutěž jsme vyhlásili a aktivně vyzývali k účasti. Uzávěrka přihlášek byla 15. května, hodnocení soutěže odbornou porotu se uskutečnilo 6.-7. června. Výsledky byly vyhlášeny v rámci konference „Zelené střechy – naděje pro budoucnost“ 23. září 2016 v Praze v rámci veletrhu FOR ARCH. Vítězná díla byla následně představena v odborném tisku (časopis Inspirace, časopis Střechy-fasády-izolace, webový portál Energeticky nenáročné budovy). Do soutěže se v roce 2016 přihlásilo dvanáct soutěžních děl. Odborná porota ocenila čtyři díla v každé kategorii, což dokazuje zvyšující se kvalitu objektů využívajících příznivých účinků vegetace na střechách.

Čtvrtou aktivitou a dílčím cílem byla příprava, tvorba a vydání publikace „Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.“ Na přípravě publikace pracoval realizační tým od května. Příprava spočívala ve shromáždění textů a fotografií zelených střech oceněných v soutěži Zelená střecha roku 2014–2015. V červnu byly doplněny informace o ročníku 2016. Konečná verze textu a obrazových příloh byla připravena v průběhu července a první poloviny srpna. Ve druhé polovině srpna a začátkem září jsme pracovali na grafické přípravě publikace a finální korektuře. Publikace byly vytištěna v první polovině září a poprvé distribuována na konferenci v Praze 23. září. Větší část nákladu pak byla rozeslána začátkem prosince, a to na městské a obecní úřady. Brožura představuje dvě desítky kvalitních zelených střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na hotelech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti. 

Pátou aktivitou projektu byla prezentace tématu „Zelené střechy jako možné adaptační opatření na změnu klimatu“ na veletrzích Střechy Praha (PVA 21. - 23. 1. 2016) a veletrhu FOR ARCH (PVA Praha-Letňany 20.–24.9. 2016). Příprava spočívala v zajištění stavby stánku a informačních materiálů o zelených střechách. Na veletrzích jsme formou poradenské služby informovali návštěvníky z řad odborné i široké veřejnosti.

Součástí projektu bylo i naplňování webové stránky www.zelenestrechy.info. Stránky byly v průběhu roku aktualizovány informacemi o projektu, o pořádaných akcích, odbornými i věcnými informacemi o nových technologiích, doporučenými postupy, fotogalerií atd. Z těchto webových stránek je možné přejít na profil Zelené střechy na Facebooku.  Tento profil slouží především k výměně informací, upozorňování na zajímavé akce a projekty.  

 

Závěrečná zpráva projektu [PDF] ke stažení

FOTOGALERIE 

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.